Skip to main content

Zuid-Limburg Bereikbaar

Samenwerken aan bereikbaarheid, efficiënter autogebruik en duurzame mobiliteit voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in de regio. Dat is de ambitie van Zuid-Limburg Bereikbaar. De organisatie verbindt partners en helpt vooral werkgevers en logistieke bedrijven (gerichter) op weg naar duurzame mobiliteit. Een samenwerking van ondernemers, overheden, binnenstadondernemers, belangenorganisaties, mobiliteitsaanbieders en kennisinstituten. Empaction heeft voor Zuid-Limburg bereikbaar meerdere projecten begeleidt om deelmobiliteit in de regio uit te rollen. Dit betreft projecten in aanbod (uitrol deelfietsen in Maastricht en regio), projecten in vraag stimuleren (pilot MaaS) en opschaling in de regio (governance en actieplan).

Pilot Park & Bike voor
Maastricht Bereikbaar

Kwartiermaker deelmobiliteit
regio Zuid-Limburg

Projectleider landelijke
MaaS-pilot Glimble