Advies en implementatie scanoplossing gemeente Breda

De gemeente Breda en Empaction hebben gezamenlijk het afwegingskader opgesteld voor de digitalisering van de parkeerketen, om daarmee handhaving op kenteken mogelijk te maken. Als specifiek onderdeel daarvan zijn twee hoofdonderdelen in beeld gebracht: de handhaaforganisatie en de scantoepassing. Met andere woorden de ‘mens’ en ‘middelen’ kant. De inzet van scanvoertuigen is een serieuze optie om het handhaafproces verder te optimaliseren. Op verzoek van de gemeente Breda heeft Empaction een advies uitgebracht over het nut en de noodzaak van een scanvoertuig voor de parkeercontrole op straat.

 

Marktverkenning om meer inzicht te krijgen

 

Op basis van dit advies is de inzet van een scanvoertuig een optimalisatie van het huidige handhaafproces. Dit geeft meer grip en inzicht in het handhaafproces en een efficiëntere inzet van mensen en middelen en daarmee een structureel gunstiger resultaat op de parkeerexploitatie tot gevolg heeft. Aanvullend is door Empaction in samenwerking met de gemeenten Den Bosch en Breda een marktverkenning uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden voor de inzet van een scanvoertuig. De marktverkenning heeft een beeld gegeven van enerzijds de spelers in de keten en anderzijds de ‘stand van zaken’ in de markt. 

 

Volwaardige scanoplossing

 

De gemeente Breda heeft de keuze gemaakt om een volwaardige scanoplossing in te gaan zetten in de handhaving op straat en het handhaafproces daarmee verder te optimaliseren. Een scanoplossing omvat niet alleen het scanvoertuig zelf, maar ook de centrale backoffice en de koppeling/integratie daarvan met de huidige parkeersystemen van de gemeente Breda. Empaction verzorgde de begeleiding en advisering rondom de keuze van deze scanoplossing. De volgende stap is de implementatie van de scanoplossing, hiermee wordt begin september 2019 gestart.