Skip to main content

Parkeernota gemeente Zeist 2024-2028 aangenomen door de gemeenteraad!

Maar, waarom zo’n parkeernota eigenlijk?

In de regio Utrecht worden de komende decennia ruim 100.000 woningen bijgebouwd. Een deel daarvan zal landen in de gemeente Zeist. Door de groei gaat de vraag naar mobiliteit en parkeren in Zeist en de regio ook flink toenemen. Dat betekent dat parkeren op een andere manier georganiseerd moet worden. Want doorgaan op de huidige manier kan niet meer.  

Leefbaar, veilig en bereikbaar
De uitdaging is om de groei van de gemeente zodanig in goede banen te leiden dat een leefbare, veilige en bereikbare leefomgeving behouden blijft. In de Mobiliteitsvisie heeft de gemeente de ambities en uitgangspunten vastgelegd over hoe mobiliteit hieraan bij kan dragen. Deze visie is vervolgens uitgewerkt in een Mobiliteitsplan, waarin concrete maatregelen en acties benoemd zijn. De volgende stap is een vertaling naar een nieuwe Parkeerbeleidsnota waarin het gemeentelijk parkeerbeleid integraal wordt gebundeld.

Onderwerpen die aan bod komen in het parkeerbeleid variëren van de manier waarop met parkeren wordt omgegaan bij ruimtelijke ontwikkelingen, het sturen op minder parkeren op straat en meer in de parkeergarages tot parkeren voor mensen met een beperking.

Sturen op ruimte is sturen op parkeren
Eén van de belangrijkste instrumenten om te sturen op mobiliteit is het parkeren van auto’s. Een reis met de auto (en fiets) begint en eindigt namelijk met parkeren en is daarmee een vast onderdeel van mobiliteit. Het parkeren van auto’s neemt veel ruimte in beslag in de gemeente Zeist – in totaal 65 voetbalvelden. Dat levert straten op waar minder plek is voor bijvoorbeeld groen, speelplekken, ontmoetingsplekken en voor de fiets en voetgangers. Functies die allemaal een plek moeten krijgen in de openbare ruimte. Elke vierkante meter kan maar één keer benut worden. Het vinden van de juiste balans vraagt dus om keuzes in hoeveel ruimte voor de (eigen) auto beschikbaar is in Zeist.

Maatregelen
De uitdaging is om het parkeerbeleid zo in te vullen dat de autobereikbaarheid van het centrum ondersteunt en tegelijkertijd een bijdrage levert aan de ambities en speerpunten van het Mobiliteitsplan. En niet onbelangrijk: voor de gemeente betaalbaar blijft.

Maatregelen die doorgevoerd gaan worden hebben te maken met het aanpassen van de grenzen van gereguleerd gebied en diverse tariefsaanpassingen (van vergunningen en als prikkel om uit te wijken naar terreinen en garages).

In gebieden met een hoge parkeerdruk en bijkomende parkeeroverlast levert het invoeren van parkeerregulering een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid. Functies in de omgeving (wonen en voorzieningen) blijven op deze manier bereikbaar voor bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers. Door de betaaltijden en parkeertarieven wordt het parkeren onaantrekkelijk voor mensen die geen bestemming hebben in het gebied. Oftewel: sturen op de juiste parkeerder op de juiste plek.

Wat vinden de bewoners?
Gemeente Zeist vindt burgerconsultatie belangrijk. Ook bij de invoering van parkeerregulering. De aanpak die is gekozen is gebiedsgericht en gaat plaats vinden met een adviespanel, waarin verschillende belanghebbenden uit een buurt vertegenwoordigd zijn. Via het adviespanel krijgen bewoners, bedrijven en eventueel andere stakeholders de mogelijkheid om input te leveren voor een passend voorstel voor parkeerregulering.

Implementatie en evaluatie
Vanaf nu staat de implementatie centraal. De voorbereiding, realisatie en invoering van parkeerregulering ‘op straat’ vraagt om een projectmatige aanpak. Hierna volgt een evaluatie waar de balans wordt opgemaakt over het effect van parkeerregulering. Hoe de parkeerdruk zich heeft ontwikkeld is in de praktijk vaak het belangrijkste aspect dat gemonitord dient te worden.

En dan nog dit:

Parkeren van deelauto’s
Er wordt in de openbare ruimte van de gemeente ook plaats gemaakt voor elektrische deelauto’s, omdat dit ertoe leidt dat bewoners hun tweede of zelfs hun eerste auto wegdoen. Professionele autodeel-organisaties kunnen een standplaats voor een (elektrische) deelauto bij de gemeente aanvragen. Bij voorkeur in combinatie met een elektrisch oplaadpunt.

Fietsparkeren
De focus van deze parkeerbeleidsnota ligt vooral op de auto. Maar ook het parkeren van fietsen wordt steeds belangrijker. Uitbreiding en beter benutting, kijken naar welk type fietsparkeerders er zijn en daarop inspelen, makkelijker maken van fietsparkeren voor mensen met een beperking en handhaving op foutgeparkeerde en weesfietsen zijn allemaal maatregelen die gemeente Zeist wilt inzetten voor het fietsparkeren.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.