Skip to main content

Zeven voorbeelden van unieke, interessante en vernieuwende Empaction-projecten

Als je het ons vraagt, hebben wij een wereldbaan. Want parkeer- en mobiliteitsvraagstukken ontrafelen en daar ook nog ons brood mee verdienen, betekent iedere dag een uitdaging. Nu weten wij wel waarom wij zo van ons werk houden. Maar anderen krijgen slechts een deel van onze dagelijkse bezigheden mee. Vandaar dit blog. Aan de hand van zeven unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction in het eerste kwartaal van 2021 draaiden, geven wij een kijkje achter onze schermen.

1. Betaald parkeren in Zandberg (Breda)

Parkeren’ was in de wijk Zandberg in Breda al jaren onderwerp van discussie. In geen andere wijk speelde de parkeerproblematiek al zo lang, en waren de voor- en tegenstanders zodanig verdeeld. De invoering van betaald parkeren werd dan ook een mooie en intensieve uitdaging. Het heeft laten zien dat het bieden van duidelijkheid vanuit een gemeente naar bewoners toe voor begrip zorgt. Daarnaast hebben we aangetoond wat het belang is van ‘de wijk ingaan’ en alle stakeholders benaderen. Momenteel wordt aan nazorg gedacht; na invoering blijven praten met bewoners en andere belanghebbenden. Die combinatie maakt het met recht een uitdagend, interessant en veelzijdig traject.

2. Digitalisering parkeerketen ’s-Hertogenbosch

Nog een mooi voorbeeld. In de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt aan een stapsgewijze digitalisering van de parkeerketen gewerkt. Een belangrijk onderdeel ervan: de huidige bezoekersregeling met papieren kaartjes door een digitale variant vervangen. Het beleid voor die digitale bezoekersregeling werkten we al in 2020 in samenspraak met bewoners, bedrijven en wijkraden uit.
Na het raadsbesluit in deze kwestie zijn we meteen gestart met een informatietour langs alle wijken in de stad. We stemden ook per wijk/vergunningsector de uitvoeringsdetails met een wijkvertegenwoordiging af. En anders dan ‘normaal’ gebeurde dat alles vanwege corona geheel digitaal. Een boeiende en prikkelende opdracht, die nog wel even in onze portefeuille blijft. Want we staan op dit moment aan de vooravond van de implementatie ‘op straat’.

3. Internationale Knoop XL Eindhoven

Brainport Eindhoven is een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant, gericht op samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen. Sinds 2016 heeft het de mainport-status en is daarmee – naast de haven van Rotterdam en Schiphol – het derde ‘economische kerngebied van nationale betekenis’ in Nederland. Omdat Brainport een groeispurt doormaakt, moet de omgeving daarop aangepast worden. De ontwikkeling van Internationale Knoop XL gaat uitkomst bieden.
Wat er gaat gebeuren? Er wordt een hoofdstedelijk woon-werkgebied met een veilig, gezond en aangenaam leefklimaat gevormd. En met een passend mobiliteitssysteem dat Eindhoven Centraal met de regionale toplocaties en de rest van de wereld verbindt. In de mobiliteitsvisie is de auto niet langer het primaire vervoersmiddel. Aan ons de vraag om aan die visie handen en voeten te geven. Vanuit de ambities met het gebied, en tegelijkertijd recht doende aan het innovatieve karakter dat bij Brainport hoort.

4. Parkeerbeleid Woerden van A tot Z

Het opstellen en uitvoeren van parkeerbeleid voor Woerden; we zijn er van A tot Z bij betrokken. Het begon bij het ophalen van de interne wensen van de gemeente en van stakeholders in de stad. De uit die gesprekken voortvloeiende uitgangspunten en de wijze van participatie voor het opstellen van het parkeerbeleid heeft de gemeenteraad unaniem aangenomen. Met twee participatiegroepen – centrum en schil – is vervolgens invulling aan de uitgangspunten gegeven.
Het streven was om een toekomstvast en innovatief beleid op te stellen, gedragen door de  gemeente en de betrokken stakeholders. Iedereen in de werkgroep heeft water bij de wijn moeten doen om tot consensus te komen, maar er was voor iedereen wel steeds genoeg zoet aanwezig om het ‘zure’ te compenseren. Het parkeerbeleid is uiteindelijk met een grote meerderheid aangenomen. Daar zijn we trots op, en het maakt ons vak ontzettend boeiend.

5. Deelmobiliteit bij appartementen door TBV Wonen Tilburg

In Tilburg verdicht wooncorporatie TBV Wonen een bestaand plot van 700 studentenwoningen met circa 150 extra appartementen. De bestaande parkeerplaatsen worden aan de studenten onttrokken, en op termijn aan de nieuwe appartementen toebedeeld. Om de kwaliteit van het plot hoog te houden en in de daadwerkelijke bereikbaarheidsbehoefte van de bewoners te voorzien, wordt deelmobiliteit gefaciliteerd.
In de komende periode onderzoeken wij de behoefte onder de huidige studenten, stellen wij een plan van eisen op en zoeken we naar geschikte marktpartijen. De huidige bewoners kunnen de eerste vormen van deelmobiliteit naar alle waarschijnlijkheid al na de zomer verwachten. Aan de hand van monitoring en evaluaties zal vervolgens ook bijsturing van het aanbod plaatsvinden. En in 2022 wordt met de verzamelde input aan een plan voor opschaling van deelmobiliteit voor de nieuwe bewoners van de appartementen gewerkt, alsook aan een bijbehorend communicatieplan.

6. Bereikbaarheid Alkmaar in de toekomst

Het college van Alkmaar is tevreden over de mogelijkheid die de huidige parkeergarages bieden om de stad bereikbaar te houden voor autoverkeer. Toch moeten voor de nabije toekomst een aantal keuzes met betrekking tot bouw, beheer en de exploitatie worden gemaakt. Er bleek dan ook behoefte te zijn aan een integrale visie op het parkeergaragebeleid.
Om die op te kunnen stellen, was een inventarisatie en analyse van de huidige situatie nodig, met verwijzingen naar de ontwikkelingen die plaatsvinden in de komende vijf jaar. Aan ons de vraag om een rapport samen te stellen dat feitelijke, kwantitatieve én kwalitatieve input levert voor een volgende fase. Over de huidige situatie, en over de factoren die invloed hebben op de toekomst van de parkeergarages, in termen van onder meer capaciteit, bezetting, benutting en kostendekkendheid. Het is natuurlijk overbodig te benoemen dat wij die interessante samenwerking met plezier zijn aangegaan.

7. Energieneutrale parkeergarage Utrecht Science Park

Ook zeer zeker een uniek, interessant en vernieuwend project: de nieuw te bouwen parkeergarage van het Utrecht Science Park. Daar wordt dit jaar nog mee gestart. De vierlaagse parkeergarage breidt de parkeercapaciteit van Universiteit Utrecht uit van 118 naar 320 plaatsen. Maar je voelt ‘m al aankomen: het wordt geen ‘gewone’ garage. Het wordt een energieneutraal exemplaar. Met onder meer een dak vol zonnepanelen en tal van technische snufjes. Een maatschappelijke opgave dus, waarin circulariteit en gebruikscomfort en -vriendelijkheid een belangrijke plek innemen. Empaction schreef samen met het team van Universiteit Utrecht de programma’s van eisen en wensen; de kaders waarbinnen deze bijzondere parkeergarage gerealiseerd zal worden.

Dit zijn slechts zeven voorbeelden van boeiende projecten die tekenend waren voor (in ieder geval) kwartaal één van dit jaar. Allemaal op hun eigen manier uniek, interessant of vernieuwend. Maar dit zijn ze nog lang niet allemaal. Ons portfolio bevat nog veel meer bijzondere opdrachten. Benieuwd naar die andere projecten? Van heel recent of al iets langer geleden? Een deel ervan vind je hier terug.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.