Skip to main content

Proactief reguleren: sneller samen parkeerproblemen voorkomen

Net als veel andere steden kampt ook Delft met een verdichtingsopgave en moeten er veel nieuwe woningen bijgebouwd worden de komende jaren. Bijkomend probleem is dat Delft tot aan de gemeentegrens bebouwd is. Om de beperkte hoeveelheid buitenruimte in Delft zoveel mogelijk te behouden moet de verdichting in de bestaande stad worden opgevangen. Dit vergt keuzes in ruimtebeslag. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, moet er gestuurd worden op minder autobezit in de nieuwe gebiedsontwikkeling. Hiervoor moet op een andere manier met parkeren omgegaan worden. Om grip te houden op het gebruik van de openbare ruimte, nam de raad onlangs een vooruitstrevend en stoer besluit: het proactief reguleren van parkeren.

Er spelen twee dingen waardoor men tot dit besluit kwam. Aan de ene kant volgen de ontwikkelingen in Delft elkaar in rap tempo op. De druk op de openbare ruimte wordt steeds groter en daarmee de behoefte om het parkeren goed te regelen. Simpelweg omdat het anders fysiek niet past. Het realiseren van minder parkeren bij ontwikkelingen ligt daarbij voor de hand. En het reguleren van parkeren in de omgeving van zo’n ontwikkeling met een beleid op parkeren op eigen terrein is dan een randvoorwaarde. Aan de andere kant werd parkeerregulering normaliter pas ingevoerd wanneer er draagvlak was voor maatregelen. Dit draagvlak ontstaat meestal nadat al geruime tijd daadwerkelijk sprake is van overlast. Nadelig gevolg van deze veelal kleinschalige uitbreidingen van regulering was dat door uitwijkgedrag het probleem verschoof naar de randen van het gereguleerde gebied. Daar ontstond vervolgens een nieuw probleem en begon de discussie weer helemaal van voor af aan. Zo volgen tijdrovende processen van kleine uitbreidingen van gereguleerd gebied elkaar op. De gemeente Delft wilde daarom duidelijke spelregels over waar en wanneer parkeerregulering ingevoerd wordt.

Nieuwe kijk op parkeren

In een grote en levendige stad is de openbare ruimte schaars. Het is belangrijker om het gebruik van de openbare ruimte te reguleren. Delft kiest daarom voor een nieuwe kijk op parkeren: je auto parkeren in openbare ruimte niet is meer op voorhand vanzelfsprekend en/of gratis. Het uitgangspunt bij proactief reguleren is dat het parkeren in heel Delft gereguleerd, tenzij het parkeren ‘vrij’ is. Dat betekent dus niet dat er zomaar overal betaald parkeren wordt ingevoerd in Delft. Dat gebeurt alleen als er parkeeroverlast is of wordt voorzien (bijvoorbeeld bij een nieuwe gebiedsontwikkeling waarbij relatief weinig parkeerplaatsen worden gemaakt). Nieuw is wel dat parkeerregulering op voorhand ingevoerd wordt.

Grip krijgen op nieuwe ontwikkelingen

Een dapper besluit, maar ook een logisch. De ervaring leert dat parkeerproblemen ontstaan als minder parkeerplaatsen worden gemaakt en men in de directe omgeving gratis en onbeperkt kan parkeren. Door te kiezen voor proactief reguleren wil Delft vooraf  problemen  voorkomen, in plaats van achteraf op te lossen. Een dergelijk besluit roept ook weerstand op: bewoners ervaren het probleem van een nieuwe ontwikkeling nog niet. Daarnaast is het de uitdaging voor de gemeente om  grip te krijgen op alle ontwikkelingen: welke  komen eraan en voldoen aan de criteria om daar proactief te reguleren? Hoe zorg je daar in de uitvoering voor en hoe en wanneer betrek je de bewoners?

Geleidelijk proces 

Het besluit om proactief te reguleren komt niet uit de lucht vallen. De weg naar dit besluit ging niet over één nacht ijs. Er zijn in de afgelopen jaren diverse stappen gezet rondom de invoering van parkeerregulering in Delft. Het besluit voor proactief reguleren van parkeren is genomen in juli 2020. Kay van der Kraan werkt als parkeerbeleidsmedewerker bij de gemeente Delft. Samen met andere collega’s heeft hij hier een serieuze inhoudelijke bijdrage aan geleverd. “Ik zit al vier jaar bij de gemeente Delft en we hebben in de afgelopen jaren steeds stapjes gezet. Het was een geleidelijk proces. Ik ben er trots op dat we deze vooruitgang hebben geboekt en dat het zo vooruitstrevend is. Veel andere gemeenten zien ook dat proactief reguleren noodzakelijk is om hun verdichtingsopgave te realiseren. Maar durven de keuze (nog) niet te maken. Delft wel!”

Eén van de pijlers 

De wijzigingen in het parkeerbeleid zijn een uitwerking van het bredere mobiliteitsplan Delft 2040. Proactief reguleren is één van de drie pijlers in het nieuwe parkeerbeleid om Delft leefbaar, duurzaam en bereikbaar te houden. Een andere pijler is het beter benutten van de parkeergarages voor bewonersparkeren, zodat op straat ruimte vrij komt voor een kwaliteitsimpuls zoals het vergroten van het autoluwe gebied in de binnenstad. En de derde pijler is een eenduidigere en duidelijkere regulering, door het omzetten van het vergunningparkeren naar het zogenaamde ‘mix-parkeren’ zijn er minder wisselingen van reguleringsvormen op straat. De aankomende anderhalf jaar wordt hard gewerkt aan de implementatie. De toekomst wijst uit of het echt werkt. Voor nu is een belangrijke stap gezet.

Lees ook:

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.