Skip to main content

Plan van aanpak parkeren regio Utrecht

Vanuit de rijk- en regiosamenwerking, inclusief IenW, RWS en NS wordt gezamenlijk een start gemaakt om een regionale visie op parkeren op te stellen. Empaction is gevraagd om hiervoor expertise te leveren en het proces te begeleiden.

Er zijn meerdere aanleidingen om dit onderwerp op regionaal niveau op te pakken. Allereerst komt vanuit landelijke analyse naar voren dat generieke regionale maatregelen als parkeerbeleid, P+R-voorzieningen en fors investeren in alternatieve modaliteiten, hoogwaardige OV-verbindingen én goede fietsroutes, potentie hebben voor verbetering van zowel de nationale als regionale bereikbaarheid. Echter, is de verwachting ook dat flankerende maatregelen noodzakelijk zijn om een goede bereikbaarheid te garanderen. De gemeente Utrecht is op dit moment haar parkeerbeleid aan het actualiseren. De keuzes die de stad maakt in haar beleid, heeft invloed op de regio. Regionale afstemming om kansen en bedreigingen in beeld te brengen is wenselijk. Tot slot vragen parkeerterreinen als overstappunten in de regio om afstemming op het gebied van openbaar vervoer in de regio en de locaties waar de voorzieningen worden gerealiseerd. Met deze aanpak wordt deze afstemming vorm gegeven.

Stakeholders

De bevoegdheden om het parkeerbeleid vast te stellen liggen bij gemeenten. Maar de keuzes in dit beleid zijn van invloed op rijksdoelen, provinciale doelen en programmadoelen. Maar ook andere partijen hebben een rol en kennen bevoegdheden, zoals de provincie en Rijkswaterstaat met carpoolplaatsen en P+R-terreinen. Daarnaast beïnvloeden private partijen het speelveld met het aanbod van betaalde parkeerplaatsen en (gratis) parkeerplaatsen voor werknemers en bezoekers.

Afbakening

Parkeren speelt op drie geografische schaalniveaus, te weten:
–    In de stad, door actief beleid te voeren in groeikernen met parkeernormen voor nieuwe woningen en functies en door te knippen en knijpen in weginfrastructuur
–    Aan de randen van de stad, door op de juiste plekken P+R’s te ontwikkelen, bedoeld voor herkomst- en bestemmingsverkeer, zowel voor de dagelijkse forens, als voor de incidentele bezoeker
–    Verder van de stad af, op grotere afstand en dus op plekken waar je met het OV verder kunt reizen tot in het stedelijk gebied.

Aanpak

In het komende half jaar, de inventarisatiefase, worden drie pijlers opgepakt met als doel om met de regio een roadmap te definiëren om het onderwerp parkeren op regionale schaal op te pakken. Deze drie pijlers zijn:
–    Draagvlak, ambitie en opgave regionale partners;
–    Fundering met cijfers;
–    Inventarisatie projecten met betrekking tot parkeervoorzieningen en het organiseren van natransport.

Na deze inventarisatiefase wordt de samenhang en de beoogde roadmap besproken en vervolgplannen gemaakt voor de strategische visie op parkeren. Naar verwachting vindt dat plaats in het vierde kwartaal van 2020.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.