Skip to main content
Zwolle

Pilot camerahandhaving Kerkstraat gemeente Zwolle

De afsluiting van de Kerkstraat in de gemeente Zwolle kent een lange geschiedenis. Deze afsluiting heeft als voornaamste doelstelling: het tegengaan van (sluip)verkeer aan de oostzijde van het Centrum. Om dit (sluip)verkeer via de Kerkstraat te weren zijn in het verleden diverse maatregelen genomen. In 1992 is een verkeersbesluit genomen om het (sluip)verkeer in de Kerkstraat te beperken. Vanwege de beperkte mogelijkheden om de destijds ingevoerde maatregelen te handhaven, is in 2009 besloten de Kerkstraat fysiek af te sluiten met bollards (ook wel pollers genoemd). Met deze fysieke afsluiting is een belangrijke stap gezet om het (sluip)verkeer door de Kerkstraat te verminderen. De fysieke afsluiting kent ook twee belangrijke nadelen: onveilige verkeerssituaties (er heeft een aantal aanrijdingen met (brom)-fietsers plaatsgevonden) en de hoge exploitatiekosten. 

De wereld en technieken om ons heen veranderen in snel tempo. Vandaag de dag is het mogelijk de selectieve toegang te handhaven met behulp van kentekenherkenning camera’s. Daarmee worden pollers overbodig. Deze techniek kent recent een aanzienlijke opmars. Om die redenen wenst de gemeente Zwolle ervaring op te doen met camerahandhaving. Gemeente Zwolle heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning in de implementatie van een pilot met camerahandhaving in de Kerkstraat.

5-stappenplan

Empaction heeft voor Zwolle een 5-stappenplan uitgewerkt.

Stap 1: Advisering bij de voorbereiding
  • Definiëren uitgangspunten van de pilotlocatie C01 handhaving op het vlak van beleid,  handhaving, ontheffingverlening, inrichtingsrandvoorwaarden op straat, systemen (inclusief beheer) en samenhangende interne processen;
  • Opstellen van een reële projectraming, projectkosten en planning voor het implementatietraject;
  • Interne afstemming stakeholders en externe communicatie. Bestuurlijke afstemming (wethouder, evt. college);
Stap 2: Goedkeuring lokale driehoek

Om te kunnen handhaven met kentekenherkenning is het noodzakelijk dat het Openbaar Ministerie hiervoor goedkeuring verleent. In het voorstel, dat dient te worden aangeboden aan de lokale driehoek, moet duidelijk blijken hoe Zwolle invulling geeft aan de technische en juridische vereisten en randvoorwaarden die het OM stelt. Vooroverleg met de Officier van Justitie wordt daarbij wenselijk geacht om zo de slagingskans te vergroten. Het voorstel voor de driehoek bestaat uit een uitwerking van de functionele beschrijving en een beschrijving van de werkwijze van de afsluiting, met de focus op de (digitale) handhaving van de afsluiting.

Stap 3: Begeleiden van het inkooptraject

Voor de pilotlocatie C01 handhaving wordt een overeenkomst met een leverancier gesloten. Een uitvraag wordt opgesteld, inkooptraject doorlopen en offertes van leveranciers beoordeeld.

Stap 4: Implementatietraject

Op het moment dat de overeenkomst met de leverancier gesloten is start het implementatietraject, waarbij de leverancier wordt aangestuurd om de beoogde planning te realiseren. Naast de implementatie van de camera’s dient aandacht te zijn voor de inrichting van de locatie (bebording/belijning, etc), het inrichten van de backoffice, gevolg geven aan de afgesproken processen, de communicatie naar de omgeving/ontheffinghouder en opleiding van de BOA’s.

Stap 5: Nazorgtraject en evaluatie

In het nazorgtraject is vooral aandacht voor het finetunen van het systeem en de interne processen. Tevens wordt de pilot geëvalueerd.

Meer achtergrondinformatie via de volgende links:
https://www.zwolle.nl/kerkstraat
https://www.zwolle.nl/veelgestelde-vragen-kentekenherkenning-kerkstraat
http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/enorme-schade-door-gemeentelijke-pollers-1
http://kassa.vara.nl/media/369180

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.