Skip to main content
Gorinchem

Parkeerpanel voor verlaging parkeerdruk in binnenstad Gorinchem

Gorinchem is een karakteristieke vestingstad met smalle straten en veel winkels. Een stad met charme en aantrekkingskracht. De keerzijde daarvan: een extreem hoge parkeerdruk in de binnenstad. In 2017 besloot het college dan ook het parkeerbeleid aan te passen. Het doel daarbij: de bestaande capaciteit beter benutten en de parkeerdruk evenrediger verdelen. De gemeente vroeg Empaction mee te denken over oplossingen. Participatie was nodig om de wensen van bewoners, ondernemers en overige gebruikers van de binnenstad mee te kunnen nemen en zo op voorhand draagvlak te creëren. Ook voor een tweede hulpvraag – wat betreft de mogelijkheden tot uitbreiding van de parkeercapaciteit – werd een beroep op ons gedaan. Een veelomvattend traject dus.

Hoe zorgen we dat de parkeerdruk in de binnenstad beter wordt verdeeld? Met die vraag klopte de gemeente Gorinchem in eerste instantie bij ons aan. Want waar in sommige delen van de binnenstad nog voldoende vrije plekken waren, stonden andere delen vaak bomvol. Piekmomenten van 100% of meer vonden vooral ’s nachts plaats, dit waren de bewoners zelf. De nieuwe aanpak moest tot een algehele parkeerdruk van maximaal 85% leiden. We besloten naast de inzet van onze expertise, ook een parkeerpanel samen te stellen met een representatieve groep belanghebbenden. De meeste deelnemers selecteerden we met een loting. Het doel van het panel was om de belangrijkste knelpunten te inventariseren. En om met oplossingen te komen die gedragen worden door diegenen die er dagelijks mee van doen krijgen.

Panelbijeenkomsten met belanghebbenden

In de eerste fase organiseerden we diverse informatiebijeenkomsten. We legden het proces uit en boden betrokkenen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor deelname aan het parkeerpanel. Om tot een goede afspiegeling van de lokale samenleving te komen, reserveerden we plekken voor specifieke groepen; voor bewoners uit de boven- en de benedenstad, ondernemers, leden van de winkeliersvereniging, de gehandicaptenorganisatie, enzovoort. Door loting werd uiteindelijk bepaald welke 16 verschillende belanghebbenden in panel 1.0 plaats mochten nemen.

We organiseerden vervolgens een aantal panelbijeenkomsten en brachten zo de pijnpunten en mogelijkheden in kaart. We vervulden zowel de rol van procesleider als die van inhoudelijk deskundige. De middels consensus tot stand gekomen adviezen hebben we in 2018 via het college bij de raad ingediend. Het resultaat van onze inspanningen? Alle punten werden een-op-een overgenomen. Zoals aanpassingen van het bestaande vergunningenbeleid; een verdubbeling van het tarief voor een 2e bewonersvergunning bijvoorbeeld. Sommige fracties wilden kleine aanpassingen doorvoeren, maar waren bereid te wachten tot de evaluatie een jaar later. Een mooi eerste resultaat.

Nieuwe hulpvraag inzake uitbreiding

Zoals op voorhand al verwacht bleek na de realisatie van verschillende van de adviezen dat enkel de bestaande capaciteit anders benutten onvoldoende zou bijdragen op de lange termijn. Te meer omdat Gorinchem behoorlijke groeiambities heeft, zowel qua inwoners als bezoekers. Met name ’s nachts bleef in grote delen van de binnenstad de parkeerdruk in woonstraten hoog. En dus keken we samen verder naar mogelijkheden om de parkeercapaciteit uit te breiden.

Gorinchem wilde concreet weten waar aan de rand van de binnenstad extra capaciteit kon worden gecreëerd. Én inzicht krijgen in hoe het parkeerbeleid er op de langere termijn uit zou kunnen zien. We deden onderzoek in samenwerking met Tom van Tuijn van het gelijknamige stedenbouwkundig adviesbureau. En omdat het werken met een parkeerpanel alle partijen goed bevallen was, stelden we een parkeerpanel 2.0 samen; een evenwichtige mix van oud-leden en nieuwe belanghebbenden. Wat volgde was wederom een traject richting advies aan het college, maar ditmaal over het bijbouwen van parkeercapaciteit.

Onze nieuwe adviezen

De twee adviesbureaus hebben eerst verschillende locaties in het centrum en aan de rand van de stad geselecteerd waar ruimtelijk gezien extra capaciteit verwezenlijkt kan worden. Vervolgens kwamen op basis van een 5-tal criteria daar een 3-tal opties uit voort: de minst moeilijke, de beste en de goedkoopste. Het parkeerpanel wilde het liefst met alle opties aan de slag gaan, maar het college heeft vooralsnog gekozen voor de minst moeilijke optie; het uitbreiden van een bestaande garage (Kweeklust). Daarnaast heeft het parkeerpanel nog de volgende 3 belangrijke adviezen aan het college meegegeven:

  • Sommige parkeerterreinen worden onvoldoende benut vanwege sociale onveiligheid. Met relatief eenvoudige middelen is daar behoorlijke winst te behalen.
  • Maak meer gebruik van private parkeercapaciteit bij kantoren en winkelcentra die juist op de piekmomenten leegstaan.
  • Breng stapsgewijs het aantal uitgegeven vergunningen omlaag.

Voor bewoners telt vooral een leefbare en veilige binnenstad, waarbij een acceptabele parkeerdruk een vereiste is. De gemeente wil een gastvrij centrum met goede bereikbaarheid. Empaction stak dan ook in op de optimale mix van die twee doelen. Wij zorgden voor een proces en inhoudelijke kennis. Deze aspecten hebben geleid tot breed gedragen adviezen, die de stad enerzijds toestaan om te blijven groeien. En die er anderzijds voor zorgen dat Gorinchem een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en winkelen. Het advies wordt nu in stukken door het college naar de raad gebracht.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.