Skip to main content

Nieuw parkeerbeleid Amsterdam Nieuw West

Het Osdorpplein wordt de komende jaren getransformeerd tot het nieuwe hoogstedelijke stadsdeelcentrum van Amsterdam. Verdeeld over 2 fases worden 3.000 woningen en 95.000 m2 aan voorzieningen gebouwd. Als gevolg van de transformatie en verdichting van het Osdorpplein neemt de druk op de openbare ruimte toe. Een herinrichting van de openbare ruimte is nodig om het Osdorpplein aantrekkelijk en leefbaar te houden. De verdichting van het Osdorpplein zorgt voor een toenemende vraag naar parkeerplaatsen (op piekmomenten) in de openbare ruimte, terwijl het aantal parkeerplekken afneemt. Empaction werd gevraagd een gebiedsvisie te formuleren op het parkeervraagstuk rondom het Osdorpplein. 

Op basis van de huidige (parkeer)situatie, de gemeentelijke ambities, trends en ontwikkelingen en de kennis/ervaring van Empaction bij dergelijke vraagstukken is een visie opgesteld over hoe om te gaan met parkeren tot 2040. Onderdeel van de visie was het uitwerken van een ‘roadmap’ waarin concrete parkeerconcepten voor de verdere ontwikkeling van het Osdorpplein werden uitgewerkt. Op die manier heeft de gemeente concrete handvatten om het parkeervraagstuk de komende jaren vorm te geven. Aan de parkeervisie werkten ook ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en beleggers mee, die betrokken waren bij deze gebiedsontwikkeling. Zij konden aangeven wat goed gaat, wat beter kan en welke kansen of bedreigingen zij vanuit hun belang zien. De medewerking van deze belanghebbenden was van grote waarde voor de parkeervisie. Zij hebben bijgedragen om tot concrete parkeerconcepten te komen die het Osdorpplein ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en gastvrij moeten houden. Er is daarbij gezocht naar de gemene deler tussen alle verschillende belangen.

Combinatie van maatregelen

Het Osdorpplein heeft een enorme verdichtsopgave. Elke m2 in het gebied wordt benut. Dat laat erg weinig marge over voor een oplossing voor het parkeren. Er is dan ook niet één oplossing, maar een combinatie van maatregelen om parkeren op een goede manier te regelen. Denk hierbij aan het benutten van bestaande capaciteit, bijbouwen waar nodig, sturend parkeerbeleid en het opzetten van een integraal ruimtelijk- en mobiliteitsconcept voor het gebied. Bij de uitwerking van concrete maatregelen moesten we rekening houden met het tempo van de verschillende deelontwikkelingen; elke ontwikkeling heeft zijn eigen dynamiek en planning. Daarnaast waren er veel verschillende partijen (ontwikkelaars/beleggers) bij het project betrokken, met ieder hun eigen belangen.

Oplossingen op gebiedsniveau

Het was een ware puzzel om tot een gebiedsvisie te komen die ook uitvoerbaar is. Daarbij is gekeken naar oplossingen op gebiedsniveau – die het belang van individuele ontwikkelingen in het gebied overstijgen. De gemeente Amsterdam heeft nu een parkeervisie inclusief uitgewerkte roadmap waarmee ze verder kan in het ontwikkeltraject van het Osdorpplein.

Lees ook:

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.