Skip to main content

Beoordeling en aanscherping business case parkeer- en mobiliteitsvraagstuk Merwedekanaalzone

De Utrechtse Merwedekanaalzone zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Er vindt een transformatie plaats van bedrijventerrein naar een levendige, gezonde en duurzame stadswijk met maar liefst 6.000 woningen. Mobiliteitsbeperking is een belangrijke opgave voor de verkeersafwikkeling in en rond het gebied, omdat er anders een onacceptabele verkeersdruk op het omliggend weggenet zou komen. Daarom komt er een innovatief en integraal mobiliteitsconcept.

Parkeren is een wezenlijk deel van de mogelijkheden van mobiliteitsbeperking. Door te werken met lage parkeernormen, met deelauto-concepten en Parkeren op Afstand, zal de mobiliteitsintensiteit in en rond het gebied worden verlaagd. Voor de afhandeling van het parkeer- en mobiliteitsvraagstuk van de Merwedekanaalzone is een business case opgesteld. Het mobiliteitsconcept drijft op deze business case en maakt vanwege het belang van parkeerplaatsen en de wijze waarop ze gebruikt worden, integraal onderdeel uit van het concept. Gezien het bepalende karakter van de business case is aan Empaction gevraagd om een second opinion uit te voeren, door de huidige business case te beoordelen en waar mogelijk aan te scherpen.

Optimalisaties op het basisscenario

Er is een analyse gemaakt van de exploitatie zoals beschreven in het basisscenario. Hierin staat beschreven wat de uitgangspunten zijn in dit Merwedeproject, zoals besproken met de grondeigenaren. Wij hebben voor dit gebied een investeringsbegroting, financieringsbegroting en exploitatie gemaakt voor de komende jaren. Er zijn diverse investerings- en exploitatiescenario’s beschreven over hoe de business case zich zou kunnen gaan ontwikkelen binnen deze ontwikkeling. Daarnaast hebben we een governancemodel gebouwd over de mogelijke vormen van samenwerking tussen de partijen. We zagen mogelijkheden om de exploitatie verder te optimaliseren en hebben deze uitgewerkt in een aantal optimalisatiescenario’s, met als belangrijkste doelstelling een structureel positieve exploitatie.

Ervaring met ontwerpen en bouwen PPS modellen 

Empaction heeft veel ervaring met het ontwerpen en bouwen van Publiek-Private Samenwerking (PPS) modellen, onder andere opgedaan ten tijde van het ontwikkelen en bouwen en aanbesteden van de PPS parkeergarages in Eindhoven. Deze grootschalige gebiedsontwikkeling, met grote financiële belangen en met veel onzekerheden en onduidelijkheden in de toekomst, vereist een hoge mate van innovatief en creatief denken, omdat het om een flexibele vorm vraagt die toekomstbestendig is. Dergelijke opdrachten passen goed bij Empaction, waarbij we oog hebben voor alle betrokken partijen en hun verschillende belangen.

Resultaat: een  business case met perspectief

Het was een behoorlijke uitdaging om een business case op te stellen waarin alle partijen zich kunnen vinden, om met elkaar afspraken te maken over de financiële kaders voor de complete investering en een exploitatie van het hele parkeer- en mobiliteitsconcept Merwede. We zijn er trots op dat het doel – het komen tot een business case met perspectief – mede door een bijdrage van Empaction is bereikt. Het mobiliteitsbedrijf Merwede gaat uitvoering geven aan de gemaakte afspraken.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.