Parkeren &

Stedelijke bereikbaarheid

Steden zijn meer en meer de motor van de Nederlandse economie. We zien dan ook dat steeds meer bewoners en bedrijven naar de stad trekken. In combinatie met de toename van de bevolkingsdichtheid neemt de beschikbare fysieke ruimte van de stedelijke infrastructuur af. En dus neemt de druk op de openbare ruimte toe. De auto staat voor 95% van de tijd geparkeerd en eist daarmee een groot deel van deze schaarse ruimte op. Goed parkeerbeleid versterkt niet alleen de transitie naar duurzame mobiliteit, maar kan ook sturen op verkeerstromen in en rond de steden. Empaction levert daarom doordachte parkeervisies waarin alle mogelijkheden als MaaS (Mobility as a Service), Smart Mobility-oplossingen en zaken als deelauto’s worden meegewogen.

Deelmobiliteit

Bij stedelijke ontwikkelingen dienen ontwikkelaars zich te houden aan parkeernormen. Deze normen leiden meestal tot het faciliteren van autobezit, maar bevorderen het omdenken van bezit naar gebruik niet. Ontwikkelaars zoeken de laatste jaren naar manieren om het aantal parkeerplaatsen dat gebouwd moet worden te reduceren. Vaak met een insteek vanuit kostenoverwegingen en ruimtegebruik. Onze uitdaging is om hen te helpen bij deze zoektocht en alternatieven aan te bieden om, in plaats van parkeerplaatsen, nieuwe mobiliteitsconcepten aan te bieden. Daarbij is het de uitdaging om de regels rondom de parkeernormen los te laten en toch de omgeving te beschermen tegen overlast van nieuwe geparkeerde auto’s.

P+R's & Mobility hubs

Een laag asfalt nabij een OV-knooppunt maakt nog geen Park and Ride (P+R) en het toevoegen van deelmobiliteit aan een parkeergarage maakt nog geen mobiliteitshub. Empaction levert een bijdrage in steden en rondom meerdere stations aan de ontwikkeling van dergelijke voorzieningen, van strategie tot daadwerkelijke realisatie van de voorziening. Hierbij beantwoorden we vragen over de businesscase, de gewenste inrichting, de gewenste propositie voor doelgroepen en invulling van monitoring en evaluatie. Daarnaast inventariseren we het huidige gebruik van P+R's per doelgroep om te evalueren of de voorziening door de juiste reizigers worden gebruikt.

Dit alles koppelen we aan onze visie op deelmobiliteit en parkeren op afstand om de bereikbaarheid van stedelijk gebied te borgen. Steeds meer ontwikkelaars vragen ons om mee te denken over een parkeeroplossing bij ruimtelijke ontwikkelingen, maar dan gecombineerd met een mobiliteitsconcept. Daarnaast is de wens van hubs in de openbare ruimte groeiende. De markt van deelmobiliteit is volop in ontwikkeling. Door intensief contact met vooruitlopende marktpartijen kunnen we de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden uit de markt meenemen in onze projecten. 

MaaS

Mobility as a Service (MaaS) staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in transportmiddelen. Hiervoor ontstaan digitale platformen die op maat gemaakte reismogelijkheden met realtime informatie aan reizigers aanbieden, inclusief betaling en afhandeling van transacties. Deze service biedt kansen voor het versterken van deelmobiliteit en het gebruik van openbaar vervoer. Om deze transitie mogelijk te maken dienen overheden huidige belemmeringen in regel- en wetgeving weg te nemen en samen te werken met marktpartijen en vervoersaanbieders om aangehaakt te zijn.

Smart mobility

Slimme mobiliteit is een verzamelnaam voor de inzet van innovatieve ICT-oplossingen om mobiliteitsvraagstukken op te lossen. Vraagstukken over hoe je zo snel, of efficiënt mogelijk van a naar b komt. Deze oplossingen liggen in het intelligenter maken van de auto en het beter, slimmer uitwisselen van informatie over beschikbare middelen.