Jarenlang heeft de parkeerwereld het standpunt ingenomen dat een ontwikkeling in zijn eigen parkeerbehoefte moet voorzien. Voor het bepalen van de omvang van die behoefte is het gebruikelijk om parkeernormen als vertrekpunt te nemen. Opdrachtgevers en adviseurs zijn inmiddels ware rekenmeesters. Toch komen we daar steeds vaker op terug als het gaat om binnenstedelijke projecten. Want we willen autoluwe binnensteden, parkeernormen én gastvrijheid in goede harmonie samen laten gaan. Ontwikkelingen als die van autobezit naar autogebruik en slimme vormen van mobiliteit, sluiten daar ook nadrukkelijk op aan. Empaction kent het speelveld, is vertrouwd met de actuele ontwikkelingen en vertaalt deze naar uitgebalanceerde parkeer- en gebiedsvisies.

Autoluwe binnenstad

Om als stad aantrekkelijk te zijn is een leefbare binnenstad met een aantrekkelijk verblijfsklimaat cruciaal. Dat levert een spanningsveld op met het autobezit van de bewoners en met de traditionele behoefte van bezoekers om zo dicht mogelijk bij de bestemming te parkeren. In gebiedsvisies voor het centrum komt het woord autoluw veelvuldig voor. Qua uitvoering is men echter nog veelal terughoudend. Het vergt voor veel steden geduld en geleidelijkheid.

Empaction kan, door alle partijen samen aan tafel te zetten, met oplossingen komen waarbij dit soort dilemma’s tot het verleden gaan behoren.

Parkeerbeleid

Het imago van betaald parkeren onder het grote publiek kan aanzienlijk beter. Veel gehoorde opmerkingen zijn: ‘Het is moeilijk een parkeerplek te vinden, het is te duur (gemeentelijke melkkoe) en als je even te laat terug bent heb je een vette bekeuring.’ Sommige branche-organisaties kiezen ervoor dit beeld jaarlijks te versterken. Maar het kan zoveel anders. Voor het opstellen van een parkeerbeleid is een constructieve samenwerking tussen gemeente enerzijds en binnenstadondernemers en bewoners anderzijds vaak allesbepalend.

Parkeernormen

Steeds vaker blijkt dat parkeernormen alleen niet meer het antwoord geven op de vraag hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. De focus ligt steeds minder op de normen zelf, maar op de flexibele toepassing van de normen. Empaction helpt bij het opstellen van parkeernormen met meer maatwerk en keuzevrijheid waardoor kansen ontstaan voor het aantrekkelijker, betaalbaarder en duurzamer maken van nieuwe ontwikkelingen.

Parkeerregulering

Parkeerregulering is geen doel op zich. Wanneer er sprake is van parkeeroverlast in een wijk, kan parkeerregulering helpen de overlast te beperken en ruimte te creëren voor de bewoners en andere belanghebbenden in de wijk. Empaction helpt bij het opstellen van een passende vorm van regulering en het begeleiden van de invoering.

Als een breed draagvlak een vereiste is, hebben wij ervaring met het begeleiden van een proces met belanghebbenden om te komen tot een passende en gedragen vorm van regulering.

Parkeervisie

We leven in een snel veranderende samenleving. Steden groeien tegen de klippen op, terwijl diverse regio’s krimpen in aantal bewoners. Onder dergelijke omstandigheden werken traditionele oplossingen voor parkeervraagstukken niet meer. Het is dan noodzakelijk om op meer fundamentele wijze te kijken naar het parkeerbeleid. Een parkeervisie richt zich op doelgroepen en is ondersteunend aan een omgevingsvisie en/of centrumvisie. Een parkeervisie draagt bij aan hogere doelen als bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Parkeervoorzieningen

Een parkeervoorziening dient in samenhang en harmonie met zijn omgeving te worden ontwikkeld. Hierbij spelen diverse vraagstukken een rol, waarbij het belangrijk is om vanaf het eerste moment de juiste keuzes en afspraken te maken. Met als doel: een gebruiksvriendelijk ontwerp en een financieel gezonde parkeerexploitatie. Empaction adviseert en ondersteunt opdrachtgevers gedurende alle fasen van de ontwikkeling van parkeervoorzieningen, van planvorming tot en met realisatie.