Visie en beleid

Parkeer- en mobiliteitsbeleid is erop gericht om strategische doelen en ambities te realiseren. In het verleden werd in mobiliteitsvisies vooral gefocust op ‘bereikbaarheid’. Tegenwoordig komen ook thema’s als leefbaarheid, economische vitaliteit, duurzaamheid, inclusiviteit en financiële haalbaarheid aan bod. Binnenstedelijk worden steeds vaker twee belangrijke principes toegepast: 

  1. Een minimale belasting van de schaarse openbare ruimte door parkeren en mobiliteit; 
  2. Een eerlijke verdeling van ruimte tussen de verschillende doelgroepen. 

De digitale parkeerketen is een belangrijk instrument dat kan helpen om deze principes in te vullen. Wij ondersteunen opdrachtgevers om zowel een visie en beleid op te stellen, als de parkeerketen te digitaliseren. Dit maakt het mogelijk om ambities te verwezenlijken door o.a. flexibele parkeerrechten of tarieven toe te kennen aan doelgroepen. En naleving kan worden geborgd met efficiënte handhaving.  

1
2
3

De digitale parkeerketen start bij visie en beleid, waar ambities worden vastgesteld op het vlak van mobiliteit en parkeren. Wat wil je met parkeren in de openbare ruimte? Welke doelgroepen wil je faciliteren? Wanneer en hoe wil je deze groepen bedienen? En op welke locaties? Empaction helpt gemeenten bij het opstellen en vaststellen van visie en beleid.

In het kader van de digitale parkeerketen richten wij ons vooral op de vele mogelijkheden die de digitalisering van de parkeerketen met zich meebrengt. Flexibilisering van parkeerrechten en -tarieven voor specifieke doelgroepen is mogelijk bij een hoge digitaliseringsgraad en kan worden gebruikt om mobiliteitsambities waar te maken. Empaction kent alle facetten van de parkeerketen en adviseert opdrachtgevers welke instrumenten zoals parkeerregulering hiervoor ingezet kunnen worden.
In het parkeerbeleid worden de verschillende parkeerrechten uitgewerkt tot concrete digitale producten. Deze digitale producten kunnen algemeen van aard zijn zoals een vergunning of abonnement om áltijd te kunnen parkeren, of juist heel flexibel worden ingestoken, zoals een bezoekersregeling waarmee bezoekers op specifieke momenten worden gefaciliteerd. Wij zorgen er tijdens de uitwerking voor dat de producten zowel gebruiksvriendelijk zijn voor de verschillende doelgroepen, als efficiënt uit te geven zijn door onze opdrachtgevers.
Om beleid succesvol te laten zijn moet het vertaald worden naar de praktijk. Het moet niet alleen mogelijk zijn om parkeerrechten rechtmatig te verstrekken via een digitaal uitgiftesysteem. Maar hoe kunnen we er voor zorgen dat parkeerders geen parkeeroverlast veroorzaken en parkeerrechten op een juiste wijze gebruiken? Handhaving is daarvoor noodzakelijk. Empaction toetst voor opdrachtgevers zowel de haalbaarheid van beleid in de praktijk, als de handhaafstrategie zodat parkeerrechten op een slimme manier worden gecontroleerd.

De digitale parkeerketen is het instrument waarmee de visie en het beleid worden uitgevoerd. Vaak zijn onderdelen van de parkeerketen al gedigitaliseerd. Er is bijvoorbeeld sprake van belparkeren of digitale vergunningen. Empaction vertaalt de visie en het beleid naar de digitale parkeerketen. Door het opstellen van een digitaliseringsplan maken wij concreet wat nodig is.

Een quick scan biedt snel inzicht in hoeverre het beleid uitvoerbaar is met de huidige parkeerketen. In welke mate is de parkeerketen al digitaal? Onze adviseurs brengen in beeld welke schakels deel uitmaken van de parkeerketen en in welke mate deze reeds zijn gedigitaliseerd. We kijken niet alleen naar nieuwe techniek maar beoordelen ook de samenhang van de integrale parkeerketen en de organisatie. De quick scan is een opmaat naar een gedetailleerder digitaliseringsplan.
Het digitaliseringsplan is de routekaart naar een volwaardige digitale parkeerketen. Maar waar start je met digitaliseren? Dit is voor elke opdrachtgever anders. Met een nulmeting stellen we in detail de digitaliseringsgraad van de parkeerketen vast. Hieruit volgt welke onderdelen van het instrumentarium ontbreken. Dit geeft een indicatie of je de basis moet opbouwen of dat de focus zich op specifieke elementen moet richten. Vervolgens maken onze adviseurs een toegespitst stappenplan waaruit blijkt welke activiteiten achtereenvolgens of juist parallel aan elkaar uitgevoerd moeten worden. Daarbij worden planning en financiële aspecten uiteraard meegenomen.

Veel opdrachtgevers kennen de huidige output van de parkeerketen niet echt. Door gebrekkige systemen, handmatige procedures en het ontbreken van betrouwbare rapportages, is vaak onduidelijk of beleidsdoelstellingen worden behaald. Hoe breng je dit in beeld? Empaction brengt de gerealiseerde output in aantallen of bedragen helder in kaart. Daarbij ondersteunen wij opdrachtgevers enerzijds om een startpunt te bepalen en anderzijds om continu verbeteringen door te voeren in processen en beleid.

Om de effecten van digitalisering van de parkeerketen te kunnen duiden, is het nodig om te weten hoe een gemeente in de huidige situatie (bij de ‘start’) presteert. Hiervoor is het van belang te beschikken over een aantal kencijfers die wij vaststellen in de vorm van een nulmeting. De resultaten van de nulmeting zijn het startpunt van veranderingen en verbeteringen. Onze adviseurs stellen het referentieniveau vast voor onder andere de betalingsbereidheid, inning en bezwaarpercentages, en de resultaten van parkeerhandhaving.
Worden nieuwe technieken en functionaliteiten wel optimaal benut? Door continu te monitoren en prestaties te evalueren kan een verbeteringscyclus tot stand worden gebracht. Maar wat is hiervoor nodig? Empaction stelt heldere KPI’s en rapportages voor aan gemeenten. Dit kan leiden tot verdere digitalisering van de parkeerketen, vervanging of optimalisatie van systemen en verbetering van werkprocessen. De bevindingen van de evaluatie zijn daarnaast input voor nieuw dan wel aangepast beleid.

De digitale parkeerketen start bij visie en beleid, waar ambities worden vastgesteld op het vlak van mobiliteit en parkeren. Wat wil je met parkeren in de openbare ruimte? Welke doelgroepen wil je faciliteren? Wanneer en hoe wil je deze groepen bedienen? En op welke locaties? Empaction helpt gemeenten bij het opstellen en vaststellen van visie en beleid.

In het kader van de digitale parkeerketen richten wij ons vooral op de vele mogelijkheden die de digitalisering van de parkeerketen met zich meebrengt. Flexibilisering van parkeerrechten en -tarieven voor specifieke doelgroepen is mogelijk bij een hoge digitaliseringsgraad en kan worden gebruikt om mobiliteitsambities waar te maken. Empaction kent alle facetten van de parkeerketen en adviseert opdrachtgevers welke instrumenten zoals parkeerregulering hiervoor ingezet kunnen worden.
In het parkeerbeleid worden de verschillende parkeerrechten uitgewerkt tot concrete digitale producten. Deze digitale producten kunnen algemeen van aard zijn zoals een vergunning of abonnement om áltijd te kunnen parkeren, of juist heel flexibel worden ingestoken, zoals een bezoekersregeling waarmee bezoekers op specifieke momenten worden gefaciliteerd. Wij zorgen er tijdens de uitwerking voor dat de producten zowel gebruiksvriendelijk zijn voor de verschillende doelgroepen, als efficiënt uit te geven zijn door onze opdrachtgevers.
Om beleid succesvol te laten zijn moet het vertaald worden naar de praktijk. Het moet niet alleen mogelijk zijn om parkeerrechten rechtmatig te verstrekken via een digitaal uitgiftesysteem. Maar hoe kunnen we er voor zorgen dat parkeerders geen parkeeroverlast veroorzaken en parkeerrechten op een juiste wijze gebruiken? Handhaving is daarvoor noodzakelijk. Empaction toetst voor opdrachtgevers zowel de haalbaarheid van beleid in de praktijk, als de handhaafstrategie zodat parkeerrechten op een slimme manier worden gecontroleerd.

De digitale parkeerketen is het instrument waarmee de visie en het beleid worden uitgevoerd. Vaak zijn onderdelen van de parkeerketen al gedigitaliseerd. Er is bijvoorbeeld sprake van belparkeren of digitale vergunningen. Empaction vertaalt de visie en het beleid naar de digitale parkeerketen. Door het opstellen van een digitaliseringsplan maken wij concreet wat nodig is.

Een quick scan biedt snel inzicht in hoeverre het beleid uitvoerbaar is met de huidige parkeerketen. In welke mate is de parkeerketen al digitaal? Onze adviseurs brengen in beeld welke schakels deel uitmaken van de parkeerketen en in welke mate deze reeds zijn gedigitaliseerd. We kijken niet alleen naar nieuwe techniek maar beoordelen ook de samenhang van de integrale parkeerketen en de organisatie. De quick scan is een opmaat naar een gedetailleerder digitaliseringsplan.
Het digitaliseringsplan is de routekaart naar een volwaardige digitale parkeerketen. Maar waar start je met digitaliseren? Dit is voor elke opdrachtgever anders. Met een nulmeting stellen we in detail de digitaliseringsgraad van de parkeerketen vast. Hieruit volgt welke onderdelen van het instrumentarium ontbreken. Dit geeft een indicatie of je de basis moet opbouwen of dat de focus zich op specifieke elementen moet richten. Vervolgens maken onze adviseurs een toegespitst stappenplan waaruit blijkt welke activiteiten achtereenvolgens of juist parallel aan elkaar uitgevoerd moeten worden. Daarbij worden planning en financiële aspecten uiteraard meegenomen.

Veel opdrachtgevers kennen de huidige output van de parkeerketen niet echt. Door gebrekkige systemen, handmatige procedures en het ontbreken van betrouwbare rapportages, is vaak onduidelijk of beleidsdoelstellingen worden behaald. Hoe breng je dit in beeld? Empaction brengt de gerealiseerde output in aantallen of bedragen helder in kaart. Daarbij ondersteunen wij opdrachtgevers enerzijds om een startpunt te bepalen en anderzijds om continu verbeteringen door te voeren in processen en beleid.

Om de effecten van digitalisering van de parkeerketen te kunnen duiden, is het nodig om te weten hoe een gemeente in de huidige situatie (bij de ‘start’) presteert. Hiervoor is het van belang te beschikken over een aantal kencijfers die wij vaststellen in de vorm van een nulmeting. De resultaten van de nulmeting zijn het startpunt van veranderingen en verbeteringen. Onze adviseurs stellen het referentieniveau vast voor onder andere de betalingsbereidheid, inning en bezwaarpercentages, en de resultaten van parkeerhandhaving.
Worden nieuwe technieken en functionaliteiten wel optimaal benut? Door continu te monitoren en prestaties te evalueren kan een verbeteringscyclus tot stand worden gebracht. Maar wat is hiervoor nodig? Empaction stelt heldere KPI’s en rapportages voor aan gemeenten. Dit kan leiden tot verdere digitalisering van de parkeerketen, vervanging of optimalisatie van systemen en verbetering van werkprocessen. De bevindingen van de evaluatie zijn daarnaast input voor nieuw dan wel aangepast beleid.

Inspiratie

Inspiratie