Beleid en tactiek

Om een vertaalslag te maken van strategie naar realisatie op straat ondersteunt Empaction veelal gemeenten, regio’s en projectontwikkelaars in het uitwerken van mobiliteitsplannen, uitvoeringsagenda’s en in aanpassingen van het beleid. Denk hierbij aan de borging in de nota parkeernormen, de uitwerking van mobiliteitsplannen aansluitend op de ruimtelijke ontwikkelingen en aanpassingen van het parkeerbeleid. Tevens moet er soms nieuw beleid opgesteld worden, met kaders en spelregels rondom vergunningsuitgiften voor deelmobiliteit in de openbare ruimte en aanpassingen aan de APV. Dit alles is niet los te zien van het parkeerbeleid in de gemeente. Deelmobiliteit heeft nu eenmaal een locatie nodig om te parkeren en stallen en heeft invloed op de parkeerbehoefte van inwoners en bezoekers in de stad. 

Vergunningenbeleid deelmobiliteit Tilburg
Voor de gemeente Tilburg heeft Empaction een nieuw vergunningsbeleid opgesteld om grip te krijgen op het aanbod van tweewielers in de stad en omgeving. Dit leidde tot een selectie van marktpartijen die hun deelvoertuigen onder voorwaarden mogen aanbieden. Lees meer
Mobiliteitsplan Nieuwe Stad Amersfoort
Voor een grote ruimtelijke ontwikkeling in Amersfoort heeft Empaction namens de projectontwikkelaar een mobiliteitsplan uitgewerkt met een parkeerbalans. De nadruk ligt op welke mobiliteitsdienst en kwaliteit van deelmobiliteit aangeboden moet worden per doelgroep. Met als doel dat inwoners in het gebied komen wonen zonder eigen auto. Lees meer
Leidraad hubs en parkeren
Kennisinstituut CROW wilde inzicht in de wijze waarop parkeren van invloed is op het functioneren van knooppunten en mobiliteitshubs. Empaction ging aan de slag; van een uitgebreid onderzoek tot aan de samenstelling van een leidraad. Lees meer
Verkenning deelmobiliteit hubs regio West-Brabant 
De provincie Noord-Brabant wilde weten wat de (on)mogelijkheden en potentie zijn van deelmobiliteit en voorzieningen op een aantal hubs in de regio West-Brabant. Empaction heeft hiervoor een adviesrapport opgesteld na afstemming met gemeenten, de deelmobiliteitsmarkt en derden. Met dit rapport kan de provincie haar rol en uitwerking in de praktijk verder vormgeven. 
Uitvoeringsagenda deelmobiliteit Arnhem-Nijmegen
Samen met gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, het rijk en de provincie Gelderland heeft Empaction namens de Groene Metropoolregio een uitvoeringsagenda uitgewerkt. Hierbinnen zijn concrete projecten uitgewerkt om opschaling van deelmobiliteit te bewerkstelligen. De basis voor deze agenda is de netwerkgedachten van deelmobiliteit op hubs over gemeentegrenzen heen.