Den Bosch

De wereld om ons heen verandert. Zo ook de kijk op parkeren. In ’s-Hertogenbosch werd om die reden de totale parkeerketen stapsgewijs gedigitaliseerd. Wij waren bij dat proces betrokken; van de digitalisering an sich tot aan de beleidsaanpassingen die daarmee gepaard gingen. Je leest er hier alles over.

Zoveel gemeenten, zoveel beweegredenen om de parkeerketen te digitaliseren. De Bossche motieven voor die transitie: optimalisatie van de dienstverlening, beter gebruik van de parkeercapaciteit, minder administratieve rompslomp voor bewoners en bedrijven en efficiëntere parkeerhandhaving. ’s-Hertogenbosch wilde daarnaast een einde maken aan oneigenlijk gebruik van de papieren bezoekerskaartjes en de daaruit voortvloeiende parkeeroverlast in de wijken. Samen met de gemeentelijke werkgroep zorgden wij voor een integraal traject. Een route van A tot Z.

Procesbegeleiding met vast stappenplan 

We roepen het al jaren: eerst moeten de motieven voor een parkeertransitie helder zijn. Pas daarna is er ruimte voor stappen in het proces. Ook in het geval van ‘s-Hertogenbosch zorgden we dus voor een heldere kijk op de beweegredenen achter de op handen zijnde verandering. Daarna volgde een periode waarin we het project vormgaven. Aan de hand van ons stappenplan, dat we in de loop der jaren en op basis van praktijkervaring bijgeschaafd en geperfectioneerd hebben. En steeds met oog voor de omvang van deze specifieke stad, het lokale parkeerbeleid en de mate van digitalisering aldaar.

De digitalisering van de Bossche parkeerketen is uiteindelijk in 2 fases ingedeeld. Fase 1 bestond uit de digitalisering van de parkeervergunningen en introductie van het zogenoemde E-loket. Fase 2: uniformering van de parkeerregelingen, vervanging van de bezoekerskaarten door een digitale regeling, het invoeren van kentekenparkeren in de parkeerautomaten en optimalisatie van de handhaving door de inzet van een scanvoertuig.

Stapsgewijze implementatie 

Iets omvangrijks als het bovengenoemde projectplan kun je niet in één keer over een stad uitrollen. We kozen dan ook bewust voor een tranchegewijze implementatie. De timing was daarbij cruciaal. Want je kunt geen parkeerautomaten in gebruik nemen als er enkel vergunninghoudersborden in de wijk staan. En alle inwoners dienen ingelicht te zijn alvorens je een nieuwe bezoekersregeling introduceert. Een puzzel die tot in detail voorbereid moet zijn, wil je ‘m goed kunnen leggen.

Zoals gebruikelijk binnen de Empaction-muren legden wij ook deze puzzel – samen met de gemeentelijke collega’s – al ver vooruit. Het maakte flexibiliteit mogelijk. Want waar we in eerste instantie vooral voor de techniek ingeschakeld waren, gaf onze voorbereiding ook ruimte om de wijzigingen op beleidsniveau gedegen voor te bereiden en door te voeren. Belangrijk onderdeel van onze aanpak waren ook een reeks digitale info-avonden waarmee we samen met de gemeente alle wijken zijn ‘langsgegaan’. Om extra informatie te geven en zorgen weg te nemen, onder andere over toenemende parkeerdruk door betaald parkeren. Met meer begrip over de situatie en minder onrust en weerstand tot gevolg.

Stand van zaken

Alle gereguleerde wijken in ’s-Hertogenbosch zijn over op het fiscale regime van vergunningparkeren in combinatie met betaald parkeren. Functies in de wijk blijven zo bereikbaar voor bewoners, ondernemers en gebruikers. En vreemdparkeerders worden geweerd; daar zijn de betaaltijden en parkeertarieven op afgestemd. De papieren bezoekerskaartjes zijn niet meer te krijgen. De parkeerautomaten en -software zijn vernieuwd en aangepast met kentekeninvoer. De scanauto voor parkeerhandhaving rijdt rond. Het bordenareaal is opgeschoond en aangepast op de nieuwe situatie. En diegenen die er bij het gebruik van de nieuwe digitale bezoekersregeling niet zelf uitkomen, kunnen voor een persoonlijke afspraak terecht bij de hiervoor getrainde gemeentelijke medewerkers.

De gemeente schakelde ook voor de beheerssituatie onze hulp in. We bleven de veranderde werkprocessen dan ook een tijd lang monitoren en indien nodig scherpten we die aan, om zo de beoogde efficiëntere manier van werken daadwerkelijk te bereiken.

Evaluatie

Namens de afdeling Stadstoezicht van de gemeente hebben we ook de evaluatie mogen begeleiden en uitvoeren. De wijkvertegenwoordiging werd deelgenoot gemaakt van deze evaluatie. We hebben onderzocht in welke mate de doelstellingen met betrekking tot digitaal parkeren zijn gerealiseerd. Daarbij is gekeken naar de aspecten parkeerdruk, dienstverlening en handhaving. Naar aanleiding van de evaluatie is geconstateerd dat de fiscalisering van de wijken geen nadelige gevolgen heeft gehad voor de ontwikkeling van de parkeerdruk. Wel kan de inrichting van de digitale bezoekersregeling gebruiksvriendelijker gemaakt worden. Omdat bezoek niet iedere maand in gelijke mate komt kan een indeling per kwartaal meer flexibiliteit bieden. Door het tegoed aan uren per kwartaal uit te geven kunnen eventuele schommelingen in het gebruik van de bezoekersregeling beter worden opgevangen. Deze wijziging is inmiddels doorgevoerd en hiermee is ingespeeld op de wens van de groep gebruikers die soms/vaak een tekort ervaart. Tot slot is er een aanbeveling met betrekking tot de scanauto. De komende periode wordt gekeken of de scanauto ook ingezet kan gaan worden voor de handhaving van het zogenaamde foutparkeren.

Voor een uitgebreide beschrijving van de evaluatie en het hele project, brengen we je graag in contact met de betrokken collega’s.

Van A tot Z

De transitie in ’s-Hertogenbosch is voor ons, maar zeker ook voor de gemeente zelf, een veelomvattend en intensief traject geweest. Zo’n project staat of valt met een goede procesvoorbereiding, bleek ook hier. Want door vooruit te denken en structuur aan te brengen, bereikten we integraliteit. De gehanteerde aanpak heeft ons ook nu weer in staat gesteld om een complex project van A tot Z te begeleiden. En onze opdracht tot een goed einde te brengen. Voor gemeente, inwoners en de mobiliteit in haar algemeenheid.

Neem contact op

Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.