Ontwikkeling en realisatie nieuwe P+R voorzieningen NS

Voor de NS is een goede autobereikbaarheid van de stations van strategisch belang. Onder andere voor de P+R locaties in de gemeenten Den Bosch, Maastricht en Elst heeft NS stations Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij de parkeermanagement aanbesteding van de P+R voorzieningen. 

Financiële haalbaarheid toetsen

Wij verkenden de financiële haalbaarheid van de daar te realiseren P+R voorzieningen. Onder begeleiding van Empaction is NS voor de realisatie op zoek gegaan naar marktpartijen. Empaction formuleerde een functioneel Programma van Eisen en een Ambitiedocument en begeleidde de aanbestedingen.

Aanbestedingsformat

Een aanbestedingsformat waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de markt en tegelijkertijd het belang van de belanghebbenden (o.a. gemeenten, NS, exploitant en het Ministerie van I&M) wordt geborgd.