P+R Schipholcorridor

Provincie Noord-Holland heeft behoefte aan een onderzoek naar het functioneren van de P+R-voorzieningen in de Schipholcorridor. Zij constateerde dat P+R-voorzieningen bij een aantal treinstations langs de Schipholcorridor worden gebruikt om de auto te parkeren en de trein naar Schiphol te pakken. De P+R is goedkoper dan parkeren rond Schiphol zelf. Gevolg is dat er voor lokaal gebruik van de P+R te weinig plek is.

Schipholcorridor

De Schipholcorridor is de spoorcorridor die van Leiden via Schiphol naar Lelystad loopt. Het is een grote uitdaging om de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de komende jaren bereikbaar te houden voor (inter)nationaal én regionaal verkeer. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van MRA-actie 1.8 programma ov-knooppunten.

Maatwerk

Empaction voert voor provincie Noord-Holland een analyse uit naar de huidige situatie per P+R. Waar nodig wordt deze analyse aangevuld met behulp van (veld-)onderzoeken. Het uiteindelijke resultaat is vierledig:
1. Inventarisatie en analyse van ruim 60 P+R locaties op basis van deskresearch, bezoek op locatie en diverse gesprekken/interviews met stakeholders; 
2. Aanvullend veldwerk onderzoek in de vorm van parkeerdrukmetingen en enquêtes onder gebruikers; 
3. Het ontwikkelen van een toolkit waarin kansrijke oplossingsrichtingen voor het beter functioneren van P+R in de Schipholcorridor worden beschreven.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in oplossingen voor de korte, middellange en langere termijn; 
4. Samen met betrokken stakeholders maatwerkoplossingen uitwerken voor een aantal nader te bepalen OV knooppunten.