Opstellen nota parkeernormen voor gemeente Purmerend

In Nederland is de mobiliteit en het autobezit de afgelopen jaren enorm toegenomen en dat zal de komende jaren nog wel zo blijven. Als gevolg daarvan groeit de behoefte aan parkeergelegenheid en neemt de bijbehorende druk op de openbare ruimte toe. Net als de meeste andere gemeenten hanteert de gemeente Purmerend het principe dat nieuwe bouwontwikkelingen niet mogen leiden tot verhoging van de parkeerdruk in de openbare ruimte. Om die reden toetst de gemeente nieuwe bouwontwikkelingen aan de hand van kencijfers van het CROW. De behoefte bestaat om deze toetsing uit te werken in een parkeernormensystematiek en waar mogelijk een praktisch handvat te bieden voor vraagpunten uit de praktijk. Een al geconstateerd vraagpunt is, bijvoorbeeld, hoe om te gaan met bouwprojecten in de binnenstad die een functiewijziging betreffen en waar parkeren niet op eigen terrein opgevangen kan worden.

Methodiek opgesteld

Empaction heeft voor de gemeente Purmerend, op basis van gesprekken met verschillende interne stakeholders, een methodiek opgesteld die tegemoet komt aan de wens van de gemeente. Hierdoor kunnen voor Purmerend belangrijke centrumontwikkelingen doorgang vinden, waarbij gedefinieerd is binnen welke kaders het toekomstig parkeeraanbod afgestemd wordt op de daadwerkelijke behoefte.