Haalbaarheidsstudie parkeergarage voor WW3 Planontwikkeling

Ontwikkelaar WW3 Planontwikkeling BV beoogde een terrein binnen de gemeente Valkenswaard te herontwikkelen. De ontwikkeling bestaat uit diverse appartementen en een half verdiepte parkeervoorziening die voorziet in het oplossen van de volledige parkeerbehoefte van de te ontwikkelen functies. Daarnaast is ontwikkelaar WW3 in gesprek met gemeente Valkenswaard om onder de ontwikkeling een voor openbaar parkeren bestemde ondergrondse parkeergarage te ontwikkelen.
In het kader van het besluitvormingsproces van de gemeenteraad was de wens van de gemeente om een nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid, het nut en de noodzaak van een openbare parkeervoorziening op de geplande locatie. 

Haalbaarheidsstudie

Empaction heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de realisatie van de openbare  parkeergarage. Hiervoor is eerst een oriëntatie ten aanzien van de ideeën uitgevoerd. Vervolgens is beoordeeld wat het nut en de noodzaak van de parkeervoorziening is in de context van de gemeente Valkenswaard en wat de effecten op de omgeving zijn (quick scan omgeving). In de studie is onderbouwd wat de toekomstige parkeerbehoefte is en worden randvoorwaarden voor de omgeving beschreven bij realisatie van de parkeervoorziening, waardoor exploitatie inschattingen haalbaar worden. De haalbaarheid is, buiten de realisatiekosten van de voorziening, in sterke mate afhankelijk van de parkeerinkomsten. Om de financiële mogelijkheden te verkennen zijn door Empaction voor de beoogde voorziening diverse exploitatieberekeningen (scenario’s en gevoeligheidsanalyses)  opgesteld. Voor deze financiële mogelijkheden is aanvullende informatie van de gemeente Valkenswaard over parkeeromzetten en bezoekersstromen geanalyseerd.

Rapportage

De studie resulteerde in een rapportage waarin de financiële consequenties van diverse scenario’s zijn doorrekend voor de beoogde openbare parkeervoorziening en waarin de randvoorwaarden voor de exploitatie worden beschreven.