Aanbesteding parkeervergunningenapplicatie gemeente Purmerend

De gemeente Purmerend is in 2020 een aanbesteding gestart voor de uitgave en administratie rondom parkeervergunningen. Door de hoge workload binnen de afdeling en de onbekendheid met de materie was behoefte aan inhoudelijke ondersteuning op dit vlak. Empaction is gevraagd om als inhoudelijk expert te helpen om tot een uitvraag voor een nieuw parkeerrechtensysteem (PRS) te komen, inclusief digitale bezoekersregeling.

 

Om tot het gewenste resultaat te komen, kozen we voor een gestructureerde opzet en een gefaseerde aanpak. We begonnen met een multidisciplinaire aftrap (as-is fase) om zicht te krijgen op de huidige situatie en mogelijkheden tot optimalisaties. De volgende stap was het Programma van Eisen (PvE, to be fase). Op basis van de kennis en ervaring van Empaction werd vastgesteld wat precies de behoefte van de gemeente Purmerend was en aan welke functionele eisen het parkeerrechtensysteem zou kunnen en moeten voldoen.

 

Om een goed beeld te krijgen van wat de gemeente voor ogen had en welke doelen zij heeft met het vergunningenbeleid, zijn diverse separate werksessies gehouden met verschillende van belang zijnde disciplines. De eisen werden door Empaction vertaald in een functioneel programma van eisen en wensen dat aan de gemeente ter goedkeuring werd voorgelegd. Het opstellen van de selectiecriteria, gunningscriteria en gunningsmodel op basis van het programma van eisen vormde de volgende stap in deze fase. In deze rare tijd, waarbij we bijna geheel op afstand werken, was het een uitdaging om alles goed bij te houden en om alle info afkomstig uit verschillende kanalen goed te verwerken. Desondanks ligt er een goed aanbestedingsdocument dat gepubliceerd is.

 

Nadat de uitvraag was gepubliceerd, is Empaction gevraagd om ook het vervolg van de aanbestedingsfase te begeleiden. We zijn erg verheugd dat we de gemeente Purmerend ook hierin mogen ondersteunen.